ALGEMENE VOORWAARDEN / PRIVACY STATEMENT

Deze algemene voorwaarden van Eenfoodtruck.nl omschrijven op welke wijze Eenfoodtruck.nl haar diensten aanbiedt. Lees deze Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw aanvraag via onze website (eenfoodtruck.nl) plaatst. Door het gebruik van eenfoodtruck.nl en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van onze Voorwaarden. Eenfoodtruck.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan aan u. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op onze website beschikbaar.

1 Introductie
1.1 Eenfoodtruck.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 050570047
De namen van Emiel s partyverhuur.
 Btw nr: NL002100657B42

2 Boekingsopdracht
2.1 Eenfoodtruck.nl biedt u de mogelijkheid om uw boekingen aan de bij ons aangesloten partners (‘Partners’) door te geven op de wijze zoals op de Website is weergegeven. Wij brengen een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen Partner. Eenfoodtruck.nl is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Eenfoodtruck.nl is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de boeking en zij garandeert op geen enkele wijze dat uw opdracht bij de aangesloten Partner van Eenfoodtruck.nl van afdoende kwaliteit is.
2.2 Voorafgaand aan het feest vragen wij de opdrachtgever om een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te voldoen. Dit kan tot uiterlijk 2 weken voor de exacte startdatum & -tijd van het feest, uiterlijk 1 week voor het feest vragen wij om het restant bedrag tot 100% te voldoen. Eventuele restfacturen kunnen tot 14 dagen na een event voldaan worden. Zodra Eenfoodtruck.nl de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen worden binnen 2 werkdagen de betalingsfacturen aan de betrokken leveranciers voldaan.
2.3 Eenfoodtruck.nl is niet aansprakelijk voor het eventueel niet nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

3 Een bestelling plaatsen en de verwerking hiervan
3.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte boeking te plaatsen en uit te laten voeren. Dit betreft o.a. het verstrekken van de juiste naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
3.2 Eenfoodtruck.nl zal uw boeking verwerken en wij zullen u dit per e-mail bevestigen. Als u geen schriftelijke bevestiging hebt ontvangen, hebben wij geen boeking van u ontvangen en dient u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

4 Aansprakelijkheid
4.1 Eenfoodtruck.nl zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.
4.2 eenfoodtruck.nl sluit iedere aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit (voor zover wettelijk toegestaan) voor ieder verlies en/of schade (van welke omvang en soort dan ook en met inbegrip van enige directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten en/of verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met werkonderbrekingen, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, slecht beheer of verspilde (werk)tijd en/of enig onrechtmatige handelen (inclusief enige nalatigheid) die voortvloeit uit en/of verband houdt met:
Eenfoodtruck.nl
info@eenfoodtruck.nl
– onze diensten;
– deze website;
– de juistheid van de door de Partners op onze Website verstrekte informatie;
– de diensten en/of een producten, handelingen en/of nalatigheden van de Partners;
– het (niet-)gebruik van deze Website, alle websites verbonden aan deze Website (via links) en/of het materiaal op deze websites.
4.3 Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit op enige wijze de aansprakelijkheid van Eenfoodtruck.nl door dood of persoonlijk letsel als gevolg van enige nalatigheid door Eenfoodtruck.nl uit. Hetzelfde geldt voor enige aansprakelijkheid van Eenfoodtruck.nl uit hoofde van frauduleus handelen, (schending van) wettelijke rechten of enige andere aansprakelijkheid van Eenfoodtruck.nl die niet op grond van enige toepasselijke wet- of regelgeving kan worden uitgesloten en/of beperkt.

5. Klachten
5.1 Klachten over de behandelingen en/of diensten van een Partner kunnen tot uiterlijk 48 uur na het feest/event bij Eenfoodtruck.nl worden ingediend. Daarnaast kunt u contact opnemen met het telefoonnummer of het e-mailadres dat staat vermeld op onze website.
5.2 In het geval u ontevreden bent over de behandelingen en/of diensten van een Partner, zal Eenfoodtruck.nl, onder voorbehoud van hetgeen onder artikel 5 is bepaald en indien mogelijk, proberen u te helpen bij het zoeken naar een oplossing die voor u toereikend is. Eenfoodtruck.nl kan besluiten ‘zonder daartoe overigens enige aansprakelijkheid te aanvaarden’ om het door u betaalde bedrag voor de betreffende product of dienst aan u terug te betalen.
5.3 Een klacht over de diensten van een Partner of een verzoek tot compensatie, dient u rechtstreeks in te dienen bij de Partner.

6 Intellectueel eigendom
6.1 U bent uitsluitend gerechtigd om materiaal van deze Website te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
6.1.1. U bent niet gerechtigd om enig materiaal van deze Website voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eenfoodtruck.nl.
6.2 De wederpartij is gehouden Eenfoodtruck.nl te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, welke ten laste mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen Eenfoodtruck.nl
6.3 Aan deze Algemene Voorwaarden zijn geen andere rechten te ontlenen dan welke nadrukkelijk hierboven onder artikel 6.1 is omschreven. Alle rechten die niet expliciet in deze Website Voorwaarden zijn omschreven worden uitdrukkelijk door Eenfoodtruck.nl voorbehouden.

7 Website toegang
7.1 Eenfoodtruck.nl probeert deze Website -met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden- 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. Eenfoodtruck.nl garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Eenfoodtruck.nl uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop deze Website beschikbaar wordt gesteld, altijd
(volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Eenfoodtruck.nl sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.
7.2 Eenfoodtruck.nl behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen.
7.3 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij zoveel mogelijk veiligheidsmaatregelen proberen te treffen om uw informatie zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u verzonden gegevens en data via onze Website niet volledig garanderen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

8 Bezoekersmateriaal en gedrag
8.1 Eenfoodtruck.nl is niet aansprakelijk voor de aangeleverde data door de Partners.
8.2 Het is uitdrukkelijk verboden om op enige (andere) wijze misbruik van deze site te maken (waaronder maar niet beperkt tot hacken en/of het ontwijken of verwijderen van beveiliging(en) van (delen) van deze site).
8.3 Alle beoordelingen, opmerkingen en/of feedback die u via deze Website plaatst, uploadt en/of
verzendt mogen in ieder geval niet / geen:
– op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal bevatten;
– op enige wijze geweld en/of discriminatie bevatten en/of hiertoe aanzetten;
– op enige wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
– op enige andere wijze in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden
– aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden;
– de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van Eenfoodtruck.nl afkomstig
zijn;
– de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander
persoon (dan uzelf) en/of uw relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen.
8.4 De verboden handelingen zoals hierboven beschreven zijn niet-limitatief. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt Eenfoodtruck.nl zich het recht Eenfoodtruck.nl (info@eenfoodtruck.nl ) voor om alle hierdoor door Eenfoodtruck.nl geleden kosten en ontstane schade volledig op u te verhalen.
8.5 Eenfoodtruck.nl zal volledige medewerking verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

9. Links naar en van andere websites
9.1 Links naar websites van derden op de Website van Eenfoodtruck.nl worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze Website. Eenfoodtruck.nl controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. Eenfoodtruck.nl vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor
eigen risico.
9.2 U mag te allen tijde deze Website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van Eenfoodtruck.nl en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan Eenfoodtruck.nl en haar onderneming.
9.3 U bent niet gerechtigd om een link van een website die niet van u is te gebruiken wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door Eenfoodtruck.nl suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn.
9.4 Enige links naar de Website van Eenfoodtruck.nl moeten voldoen aan alle (toepasselijke) voorwaarden zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden.
9.5 Eenfoodtruck.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van Eenfoodtruck.nl in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken

Disclaimer
10.1 Eenfoodtruck.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven. De Partners zijn echter verantwoordelijk voor de informatie over de door hen geleverde gerechten en de diensten, zoals bijvoorbeeld beschrijvingen van gerechten, prijzen, allergiewaarschuwingen en zij voeren de opdracht uit. Als u twijfelt over de door de Partner geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan het plaatsen van uw boeking contact op te nemen met de betreffende Partner of Eenfoodtruck.nl. In het bijzonder garandeert Eenfoodtruck.nl niet dat de informatie die op de Website is weergegeven, waaronder die door de Partners aan Eenfoodtruck.nl wordt verstrekt volledig juist en up-to-date zijn.
10.2 Voor zover wettelijk toegestaan, biedt Eenfoodtruck.nl u toegang tot deze Website en haar diensten onder uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en/of andere bepalingen (inclusief wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn op deze Website en de door Eenfoodtruck.nl aangeboden diensten).

Beëindiging
11.1 Eenfoodtruck.nl is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Website en onze diensten onmiddellijk te ontzeggen en/of te beëindigen.

Overmacht
12.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen (overmacht).
12.2 Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval:
a) stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties;
b) burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor);
c) branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en -verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen;
d) onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer;
e) onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere
telecommunicatienetwerken;
f) wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen.
g) overmacht door een pandemie/epidemie
12.3. Ingeval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige
overeenkomst geacht te zijn opgeschort zolang de situatie van overmacht zich voordoet. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

13. Geldigheid
13.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel en onverkort van kracht.

Eenfoodtruck.nl Privacy Statement
PRIVACY VERKLARING
Eenfoodtruck.nl is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens die u via eenfoodtruck.nl aan Eenfoodtruck.nl verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze Website. Deze Privacy Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen. Eenfoodtruck.nl houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door Eenfoodtruck.nl van uw persoonsgegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze Website en/of onze diensten te maken.